Политика за лични данни

Кои сме ние

Адресът на нашият уеб сайт: https://www.recrind.com.

„РЕКРИНД” ЕООД е дружество, регистрирано като агенция за подбор на персонал по реда на чл. 5, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

При извършване на посредническата си дейност по наемане на работа „РЕКРИНД” ЕООД в качеството на администратор на лични данни обработва лични данни на търсещите работа лица. Дружеството се стреми да осигури подходящо ниво на сигурност на личните данни, като ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства в съответствие с изкисванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „GDPR”).

Настоящото уведомление за поверителност предоставя информация за това как „РЕКРИНД” ЕООД събира и обработва лични данни в хода на посредническата си дейност по наемане на работа, както и относно правата на търсещите работа лица във връзка с обработването на личните им данни.

1. Информация за администратора на лични данни

Наименование: „РЕКРИНД” ЕООД („Администратор”, „Дружество”)

ЕИК: 200729052

Регистрация в Агенция по заетостта под №3170/ 22.06.2021 г.

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цар Иван Асен II“ №95, ет.3, ап.7

Данни за контакт: recrind.kpd@gmail.com; тел.: +359 889319919

2. Данни, които събираме

Събираме лични данни за Вас по различни начини, като например чрез нашия сайт, от нашите рикрутмънт партньори, от публични информационни платформи за лица търсещи работа (напр.: jobs.bg, zaplata.bg и др.), канали на социални мрежи (напр. Facebook и LinkedIn и др.), чрез събития, по телефон или електронна поща, чрез кандидатури за работа и във връзка с личен подбор и в хода на отношенията ни с клиенти и доставчици. Може да събираме следните видове лични данни:

1) идентификационни данни (име, пол, дата на раждане); 

2) данни за контакт (адрес, телефонен номер, електронна поща); 

3) информация за образование, умения, професионален опит, владеене на чужди езици (придобити квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни работодатели и длъжности и др.); 

4) информация, предоставена чрез референции, информация от проведени интервюта, тестове, присъствена и дистанционна комуникация, проведена в рамките на процедурата за провеждане на подбора;

По принцип ние не събираме и обработваме специални категории лични данни, но в някои случаи това може да се окаже необходимо във връзка с нашите услуги, които Вие ползвате. Например, може да се наложи да обработваме информация за Вашето здравословно състояние, която е от значение за кандидатстването Ви за работа. В такива случаи ще поискаме от Вас Вашето изрично съгласие. Моля, не предоставяйте специални категории лични данни, без преди това да сте дали изричното си съгласие.

Единен граждански номер (ЕГН) се предоставя във връзка със сключването на посреднически договор между Дружеството и търсещите работа лица.

Внимание: Ние препоръчваме в автобиографията си да не включвате данни свързани с расов или етнически произход, с политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; както и информация, която се отнася до здравето и сексуалния живот на физическото лице. Това са “чувствителни данни”, които не се отнасят до предмета на подбора и не са необходими на работодателите и Агенцията по заетостта.   Предупреждаваме, че е рисково и за целите на нашата услуга не трябва да се предоставят съществени данни от документите за самоличност като ЕГН, номер на паспорт/лична карта, срокове на валидност и др. подобни.

По принцип ние не събираме и обработваме специални категории лични данни, но в някои случаи това може да се окаже необходимо във връзка с нашите услуги, които Вие ползвате. Например, може да се наложи да обработваме информация за Вашето здравословно състояние, която е от значение за кандидатстването Ви за работа. В такива случаи ще поискаме от Вас Вашето изрично съгласие. Моля, не предоставяйте специални категории лични данни, без преди това да сте дали изричното си съгласие.

Данни, събирани чрез автоматични средства:  Уебсайтът на РЕКРИНД събира серия от общи данни и информация, когато обект на данни или автоматизирана система извикат уебсайта. РЕКРИНД анализира анонимно събраните данни и информация статистически, с цел да повиши защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

3. Основания за обработването
  1. На основание договорни отношения – това основание възниква, когато се свържем с Вас във връзка с одобрената Ви по документи кандидатура, по наша обява за подбор, за която сте кандидатствали. За да можем да Ви съдействаме пред този и други работодатели, е необходимо да сключим с Вас Договор за посредническа дейност по наемане на работа, което е наше законово задължение към Агенция по заетостта (АЗ).
  2. На основание легитимен интерес – това основание възниква, когато подадете автобиография по наша обява, но документално не отговаряте изцяло на определените изисквания.

Когато се свържем с Вас, във връзка с подходящи за Вашия профил и предпочитания предложения за работа, Вие ще бъдете обработен по реда на т.1.;

На основание изрично дадено съгласие – За кандидатстване за работа при определен работодател и за предоставянето му във връзка с това на лични данни на съответния кандидат, както и в други случаи, когато е необходимо, обработването ще се основава на съгласието на търсещите работа лица за обработване за една или повече конкретни цели. Това основание възниква и за всички кандидати, които са вече в нашата база данни, на основание т. 1 и т. 2, след изтичането на декларирания по-горе срок за обработка. Ние ще се свържем с Вас, за да получим Вашето изрично съгласие или отказ, за бъдещо обработване на личните Ви данни за целите на подбора и кариерното консултиране.

На основание спазването на законово задължение – Като регистриран посредник „РЕКРИНД” ЕООД има законово задължение за предоставяне на информация, включително лични данни, на Агенцията по заетостта.

4. Цели и начин на използване на информацията, която събираме

„РЕКРИНД” ЕООД обработва личните данни на търсещите работа лица за целите на извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Тази дейност се изразява в оказване на съдействие, информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи свободни работни места, с цел подпомагане на двете страни в процедурата по подбор и наемане на работа.

По-конкретно, личните данни на търсещите работа лица се използват с цел намиране на подходящи работни позиции и кандидатстване за работа при съответните работодатели.

Конкретните действия по реализиране на целите на обработването биха могли да включват: съхранение и търсене в базата данни; оценяване на пригодността на търсещите работа лица като кандидати за работа при съответните работодатели (без да се използва автоматизирано вземане на решения); предоставяне на личните данни на съответните работодатели; комуникация по повод на използваните от лицата посреднически услуги, вкл. изпращане на известия за свободни позиции, различни уведомления, отговори на запитвания, искания за обратна връзка;

Също така може да използваме информацията по други начини, за които предоставяме специално уведомление при или преди събирането.

5. Съхраняване и актуализиране на данни

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазване на законови, счетоводни, данъчни или отчетни изисквания.​​​​​​​

Когато решаваме какъв е точният срок за съхранение на данните, ние вземаме предвид техния обем, естеството и чувствителността, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване, целите на обработване, ако те могат да бъдат постигнати чрез други средства и законови изисквания.

При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни за изследователски или статистически цели, в който случай можем да използваме тази информация за неограничен период от време без допълнително уведомление до Вас. 

Сключените с търсещите работа лица посреднически договори се съхраняват за срок от 5 (пет) години в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Съхраняването на лични данни в базата данни на Дружеството се определя от срока на действие на посредническите договори.

Когато личните данни са необходими, за да може Администраторът да предяви правни искове или да се защити срещу такива, същите ще бъдат съхранявани до уреждането на съответните искове. Администраторът си запазва правото да съхранява данни в анонимизиран вид.

Ние се ангажираме да актуализираме Вашите данни чрез връзка с Вас, за да Ви предоставим най-добрите възможности за кариера.

Когато сте предоставили данни за целите на подбора и кариерното консултиране въз основа на съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време и ние ще ги изтрием по сигурен начин.

6. Данни, които споделяме

Не разкриваме личните данни, които събираме за Вас, освен както е описано в настоящата Политика. Споделяме Вашите лични данни с клиенти, които може да предлагат подходящи възможности за работа или желаят да предложат работа на наши кандидати за работа.

Може да споделим Вашите лични данни с дружества, действащи като наши подизпълнители за целите на изпълнението на задълженията ни като агенция за подбор на персонал: ИТ доставчици, чиито сървъри са разположени в Европа, при прилагане на стандартни договорни клаузи на Европейската комисия – за целите на разработване и техническа поддръжка на нашите системи; одитори и консултанти, които да проверят спазването от Наша страна на външни и вътрешни стандарти и изисквания. Всички лица обработващи лични данни са внимателно подбрани и проверени за съответствие с изискванията на GDPR. Със същите са сключени споразумения за конфиденциалност и неразпространение на информацията.

Освен това може да разкриваме данни за Вас, (i) ако сме задължени по силата на закон или съдебна процедура, (ii) на правоприлагащи органи и държавни служители въз основа на законово искане за разкриване и (iii) в случаите, когато смятаме, че това е необходимо с цел предотвратяване на телесна повреда или финансова загуба или във връзка с разследване на предполагаема или действителна измамна или незаконна дейност.

Също така си запазваме правото да предаваме лични данни за Вас при продажба или прехвърляне на нашия бизнес или имущество или част от него (включително в случай на преструктуриране, прекратяване и ликвидация).

7. Вашите права и опции за избор

Вие имате следните права съгласно GDPR: 

1) да оттеглите съгласието си по всяко време (когато обработването се основава на съгласие); 

2) да възразите срещу обработването на лични данни (когато същото се основава на легитимен интерес); 

3) на достъп до, коригиране или изтриване на личните ви данни;

 4) на ограничаване на обработването;

 5) на преносимост на личните ви данни (доколкото са налице законовите предпоставки за това); 

6) на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2; www.cpdp.bg).

Предаване на данни

Предаваме личните данни, които събираме за Вас единствено на територията на Европейската икономическа зона (ЕИЗ) или Швейцария, като ще спазваме приложимите законови изисквания за осигуряване на подходящата защита при предаването на лични данни на получатели в държави извън територията на ЕИЗ и Швейцария.

„РЕКРИНД“ ЕООД си запазва правото да актуализира и променя Уведомлението за поверителност по всяко време, за което ще информира субектите на данни по подходящ начин.